Informace o oznámení protiprávního jednání
Information about notification of wrongdoing

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. se sídlem Rumburská 89, Liběchov, PSČ 277 21, IČO 67985904, tímto dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, informuje o možnostech podat oznámení o možném protiprávním jednání vztahujícím se k němu jakožto povinnému subjektu a umožňuje toto oznámení podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, případně Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Institute of Animal Physiology and Genetics CAS, with headquarters at Rumburská 89, Liběchov, ZIP code 277 21, ID number 67985904, hereby, in accordance with Act No. 171/2023 Coll., on the protection of whistleblowers, informs about the possibilities to file a notification about a possible illegal actions relating to him as a mandatory entity and enables this notification to be submitted via the internal notification system, or the Ministry of Justice of the Czech Republic.

Úvodní informace
Introductory information

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. přijímá oznámení o možném protiprávním jednání, tato oznámení posuzuje a v případě jejich relevantnosti zavádí opatření k jejich odstranění i prevenci. K řešení těchto otázek pověřil příslušnou osobu.

Institute of Animal Physiology and Genetics CAS accepts notifications of possible illegal actions, assesses these notifications and, if relevant, implements measures to eliminate and prevent them. He assigned the appropriate person to deal with these issues.

Právní úpravu této oblasti stanoví zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

The legal regulation of this area is provided by Act No. 171/2023 Coll., on the protection of whistleblowers.

Kdo je oznamovatel?
Who is the whistleblower?

Oznamovatelem protiprávního jednání je osoba, která u Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a to i zprostředkovaně, nebo osoba, která byla či je s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

The whistleblower is a person who has worked or is currently working at the Institute of Animal Physiology and Genetics CAS in connection with the performance of work or other similar activities.

Typicky se bude jednat o zaměstnance, uchazeče o zaměstnání ale i o dodavatele.

Typically, this will be employees, job applicants, but also suppliers.

Oznamovatel, jemu blízké osoby a osoby, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, a dále osoby, které jsou s oznamovatelem nějakým způsobem spojeny zejména v pracovním kontextu jsou zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, chráněny před odvetnými opatřeními.

The whistleblower, persons close to him and persons who provided assistance in finding out information that is the content of the notification, submission of the notification or assessment of its reasonableness, as well as persons who are connected to the whistleblower in some way, especially in the work context, are subject to Act No. 171/ 2023 Coll., on the protection of whistleblowers, protected from retaliatory measures.

Co je protiprávní jednání?
What is wrongdoing?

Protiprávním jednáním, které lze oznamovat, je

 • protiprávní jednání k němuž došlo nebo má dojít u Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  a které
 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb,
  • povinného auditu a jiných ověřovacích služeb,
  • finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Wrongdoing that can be reported is

 • wrongdoing that has occurred or is expected to occur at the Institute of Animal Physiology and Genetics CAS
  and which
 • has the characteristics of a criminal offense,
 • has the characteristics of an offense for which the law stipulates the rate of fine, the upper limit of which is at least CZK 100,000,
 • violates Act No. 171/2023 Coll., on the protection of whistleblowers, or
 • violates another legal regulation or regulation of the European Union in the field of
  • financial services,
  • mandatory audit and other verification services,
  • financial products and financial markets,
  • corporate income taxes,
  • preventing the legalization of the proceeds of crime and the financing of terrorism,
  • consumer protection,
  • compliance with product requirements, including their safety,
  • traffic safety, transport and road traffic,
  • environmental protection,
  • food and feed safety and the protection of animals and their health,
  • radiation protection and nuclear safety,
  • economic competition, public auctions and public procurement,
  • protection of internal order and security, life and health,
  • protection of personal data, privacy and security of electronic communications networks and information systems,
  • protection of the financial interests of the European Union, or
  • the functioning of the internal market including the protection of economic competition and state aid according to European Union law.

Příslušná osoba pro oznamování a posuzování
Competent person for notification and assessment

Osobou, která je Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. pověřena k přijímání oznámení protiprávního jednání a jejich posuzování je advokát JUDr. Barbora Kociánová, evidovaná u České advokátní komory pod ev. č. 17552, se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00.

The person authorized by the Institute of Animal Physiology and Genetics CAS to receive notifications of illegal acts and their assessment is lawyer JUDr. Barbora Kociánová, registered with the Czech Bar Association under registration number 17552, with registered office at Půtova 1219/3, Prague 1 - Nové Město, ZIP code 110 00, Czech Republic.

Způsoby oznamování protiprávního jednání
Methods of reporting wrongdoing

Oznámení protiprávního jednání může oznamovatel provést písemně nebo ústně určené příslušné osobě Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

The whistleblower can report a wrongdoing in writing or orally to the appropriate person of the Institute of Animal Physiology and Genetics CAS.

Písemně prostřednictvím formuláře
In writing via a form

Pro účely jednoduchého a bezpečného podání oznámení zpřístupňuje Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. elektronický formulář sloužící k písemnému oznámení protiprávního jednání. S obsahem oznámení bude seznámena pouze příslušná osoba.

For the purposes of simple and safe reporting, the Institute of Animal Physiology and Genetics CAS, makes available an electronic form for written notification of illegal conduct. Only the relevant person will be informed of the content of the notification.

Podat oznámení můžete ZDE.

You can submit a notification HERE.

Písemně prostřednictvím e-mailu
In writing via e-mail

Podání oznámení profiprávního jednání je možné e-mailem. V něm by měla být uvedena identifikace oznamovatele, aby jej mohla příslušná osoba následně kontaktovat, a popis oznamovaného protiprávního jednání. S obsahem oznámení bude seznámena pouze příslušná osoba.

It is possible to submit a notice of wrongdoing by e-mail. It should include the identification of the whistleblower so that the appropriate person can contact whistleblower subsequently, and a description of the reported wrongdoing. Only the relevant person will be informed of the content of the notification.

Podat oznámení můžete na adrese oznameni@uzfg.cz

You can submit a notification at oznameni@uzfg.cz

Písemně prostřednictvím dopisu
In writing by letter

Podání oznámení profiprávního jednání je možné v listinné podobě do schránky příslušné osoby. V písemnosti by měla být uvedena identifikace oznamovatele, aby jej mohla příslušná osoba následně kontaktovat, a popis oznamovaného protiprávního jednání. S obsahem oznámení bude seznámena pouze příslušná osoba.

It is possible to submit a notice of wrongdoing in paper form to the relevant persons mailbox. The document should include the identification of the whistleblower, so that the appropriate person can subsequently contact him, and a description of the reported wrongdoing. Only the relevant person will be informed of the content of the notification.

Podat oznámení můžete na adrese JUDr. Barbora Kociánová, Půtova 1219/3, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00.

You can submit a notification at JUDr. Barbora Kociánová, Půtova 1219/3, Prague 1 - Nové Město, ZIP code 110 00, Czech Republic.

Ústně prostřednictvím telefonu
Personally

Oznámení profiprávního jednání je možné provést telefonicky při hovoru s příslušnou osobou. Telefonický rozhovor je možný na základě předchozí žádosti oznamovatele u příslušné osoby - zaslání SMS zprávy - na jejímž základě bude příslušná osoba oznamovatele kontaktovat. S obsahem oznámení bude seznámena pouze příslušná osoba.

Notification of wrongdoing can be made by telephone during a call with the relevant person. A telephone conversation is possible on the basis of the whistleblowers previous request to the relevant person - sending an message - on the basis of which the relevant person will contact the whistleblower. Only the relevant person will be informed of the content of the notification.

Kontaktovat příslušnou osobu pro oznámení prostřednictvím hovoru je možné prostřednictvím SMS na čísle +420 778 088 848.

It is possible to contact the relevant person for a call notification via message at +420 778 088 848.

Osobně
Personally

Oznámení profiprávního jednání je možné ústně přímým kontaktem s příslušnou osobou, která obsah oznámení zaznamená. Osobní projednání je možná na základě předchozí žádosti oznamovatele u příslušné osoby, která si osobní schůzku i její místo sjedná s oznamovatelem. S obsahem oznámení bude seznámena pouze příslušná osoba.

Notification of wrongdoing is possible orally by direct contact with the relevant person, who records the content of the notification. A personal discussion is possible based on the whistleblowers prior request to the appropriate person, who will arrange the personal meeting and its location with the whistleblower. Only the relevant person will be informed of the content of the notification.

Kontaktovat příslušnou osobu pro sjednání schůzky je možné na e-mailu oznameni@uzfg.cz, SMS na čísle +420 778 088 848 nebo dopisem na adresu JUDr. Barbora Kociánová, Půtova 1219/3, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00.

You can contact the relevant person to arrange an appointment by e-mail oznameni@uzfg.cz, message to +420 778 088 848 or by letter to the address JUDr. Barbora Kociánová, Půtova 1219/3, Prague 1 - Nové Město, ZIP code 110 00, Czech Republic.

Další možnosti oznámení protiprávního jednání
Other options for reporting wrongdoing

Oznámení protiprávního jednání může oznamovatel provést také Ministerstvu spravedlnosti České republiky se sídlem Vyšehradská 427/18, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČO 00025429, nebo orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu (kupř. Policie České republiky) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

The whistleblower can also report a wrongdoing to the Ministry of Justice of the Czech Republic, registered office Vyšehradská 427/18, Prague 2 – Nové Město, ZIP Code 128 00, ID number 00025429, Czech Republic, or to a public authority competent under another legal regulation (e.g. Police of the Czech Republic) or a directly applicable regulation of the European Union.